Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a s ohľadom na §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a  spracúva doleuvedená spoločnosť CRH.

 

1       VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1      Prevádzkovateľ, kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je spoločnosť TransPlus (Slovensko) s.r.o., so sídlom: Rohožník 906 38, Slovenská republika, IČO: 35731877, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15929/B, email: kontakt@sk.crh.com (ďalej aj ako „spoločnosť CRH“).

1.2      Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od dôvodu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť CRH uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

 • z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 • z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;
 • z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti CRH – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom;
 • na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Po uplynutí uvedených dôb je spoločnosť CRH oprávnená ďalej spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely, a to najmä:

 • ako registratúrne záznamy po zaevidovaní v registratúrnom denníku po dobu úložnej lehoty určenej reg. poriadkom spoločnosti CRH,
 • v prípade trvalej dokumentárnej hodnoty registratúrnych záznamov po uplynutí lehoty uloženia odovzdaním do externého archívu alebo
 • ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov.

1.3      Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť CRH poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady;
 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;
 • kontrolné a dozorné orgány;
 • banky, poisťovne, poštové podniky;
 • odborové organizácie a iní zástupcovia zamestnancov;
 • spoločnosti v rámci skupiny CRH Group;
 • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť CRH alebo spoločnosti, pre ktoré spoločnosť CRH spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;
 • zmluvní partneri spoločnosti CRH (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy);
 • iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti CRH alebo tretej strany alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti CRH, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi spoločnosťou CRH a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

1.4      Zdroje údajov

Spoločnosť CRH získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov spoločnosti CRH). Spoločnosť CRH môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy so spoločnosťou CRH alebo v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z  príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.

1.5      Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Spoločnosť CRH nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ZAMESTNANCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV (vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí) a/alebo v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE TRETIE STRANY.

1.6      Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza obvykle k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie. Ak by v odôvodnených prípadoch (najmä v  súvislosti s vyslaním k  iným členom skupiny CRH Group) vznikla potreba preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, spoločnosť CRH uskutoční prenos osobných údajov len so súhlasom dotknutej osoby alebo za podmienok, za ktorých uvedený prenos inak umožňuje GDPR alebo Zákon.

1.7      Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje spoločnosti CRH poskytnúť. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou CRH, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne spoločnosti CRH poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, spoločnosť CRH odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

1.8      Zmeny pravidiel

Spoločnosť CRH môže zmeniť alebo upraviť tieto informácie (vrátane informácií uvedených v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ZAMESTNANCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV (vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí) a/alebo v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE TRETIE STRANY), najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Príslušné zmeny poskytnutých informácií budú v dostatočnom časovom predstihu dostupné na miestach uvedených v časti 3 Dostupnosť informácií.

 

2       Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov a ich uplatnenie

2.1   Práva dotknutej osoby

2.1.1      Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti CRH potvrdenie o  tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 GDPR, resp. § 21 Zákona.

2.1.2      Právo na opravu údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť CRH bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

2.1.3      Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby spoločnosť CRH bez zbytočného odkladu vymazala jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 GDPR, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti CRH v zmysle GDPR, resp. Zákona).

2.1.4      Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 GDPR, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; spoločnosť CRH už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

2.1.5      Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti CRH osobné údaje, ktoré poskytla spoločnosť CRH, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom spoločnosť CRH bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od spoločnosti CRH) inému prevádzkovateľovi.

2.1.6      Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť CRH vykonáva z  dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti CRH alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti CRH alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

2.1.7      Právo odvolať súhlas so spracúvaním

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

 

2.2   Uplatnenie práv voči spoločnosti CRH

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči spoločnosti CRH v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť nasledovným spôsobom:

 • elektronicky na emailovej adrese: kontakt@sk.crh.com alebo
 • osobne na adrese sídla spoločnosti CRH, oddelenie Právne a Compliance.

2.2.1      Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

3       Dostupnosť informácií

Aktuálne znenie týchto informácií (vrátane informácií uvedených v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ZAMESTNANCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV (vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí) a/alebo v časti OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE TRETIE STRANY) sú dostupné

 • v elektronickej podobe na webovej stránke www.crhslovakia.com v spodnej časti „Vyhlásenie o ochrane súkromia na webe“ alebo
 • v papierovej podobe na adrese sídla spoločnosti CRH na oddelení Právne a Compliance.